Asiakas- ja potilastietojen toissijainen käyttö

Toissijaisella käytöllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneiden asiakas- ja potilastietojen käyttöä muussa kuin siinä käyttötarkoituksessa, johon ne on alun perin laadittu.

Lue lisää alta
Laki ohjaa sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely sekä yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Asiakas- ja potilastietojen toissijaisella käytöllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneiden asiakas- ja potilastietojen käyttöä muussa kuin siinä käyttötarkoituksessa, johon ne on alun perin laadittu. Toisiolaissa määritellään seitsemän asiakastietojen toissijaista käyttötarkoitusta:
tilastointi, tieteellinen tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, opetus, tietojohtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä.

Käsittely perustuu yleiseen etuun

Lähtökohtaisesti tietojen toissijaiseen käyttöön tarvitaan joko tietolupaviranomaisen (Findata) tai rekisterinpitäjän (Pohde) myöntämä tietolupa, riippuen käsitelläänkö yhden vai useamman eri rekisterinpitäjän tietoja.

Aggregoituja tilastotietoja sekö anonyymeja tietoja voi saada Findatalta tietopyynnöllä. Lisäksi sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalla on oikeus käsitellä tietoja tietojohtamisen käyttätarkoituksessa (palvelutoiminnan tuottaminen, seuranta, arviointi, suunnittelu, kehittäminen, johtaminen ja valvonta) suoraan lain nojalla.

Käsiteltäessä asiakas- ja potilastietoja toisiolain mukaisiin tarkoituksiin, käsittelyperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen (tietosuoja-asetus 6 art. 1. e).

Toissijaisessa tarkoituksessa käsiteltävät asiakas- ja potilastiedot ovat edelleen salassa pidettäviä ja niihin sovelletaan julkisuuslain salassapitovelvoitteita. Tietojen käsittelyä ohjaavat toisiolaki ja tietolupaa tarkentavat ehdot.