Tietosuoja pelastustoimessa

Tältä sivulta saat tietoa pelastustoiminnan tietosuojasta.

Lue lisää alta

Pelastustoimen rekisterit

Pohteen yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on pelastustoimen järjestäminen alueellaan. Pohde on rekisterinpitäjä sen järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sekä sille kuntien ja kuntayhtymien hallinnasta siirtyneille pelastustoimen tiedoille.

Henkilötietojen käsittelystä pelastustoiminnassa säädetään tarkemmin pelastuslaissa (379/2011) sekä yleisesti henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679).

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely pelastustoimessa on tarpeen Pohteelle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Pelastusviranomaisella on sille pelastuslaissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus käsitellä pelastustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä pelastustoimelle säädettyjen valvontatehtävien hoitamisessa tarpeellisia tietoja.

Pelastuslaitos käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti pelastustoimen seurantaa ja kehittämistä varten, tehtäviensä hoitamista ja niihin varautumista varten sekä rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvää valvontatehtävää ja valmiuden tarkastamista varten.

Pelastuslaitoksella on tiedonsaantioikeus palon- ja onnettomuuden tutkinnassa, valvontatehtävien hoitamista ja pelastustoiminnan suunnittelua varten, öljy- ja aluskemikaalivahinkojen hoitamiseksi sekä väestönsuojelutehtäviä varten.

Pelastustoimessa käsiteltäviä henkilötietoja voidaan luovuttaa toisille viranomaisille, mikäli näillä on lain mukainen oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

Tietosuojasuojaoikeuksien käyttämisestä on kerrottu Tietosuojaoikeutesi-sivulla.

Salassapitovelvoitteet

Henkilötietoja käytetään pelastustoimessa tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin. Pelastuslaitoksen toiminnan yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja ei saa pelastustoimeen kuulumattomalla tavalla käyttää hyödykseen eivätkä luvatta ilmaista muille tehtävän hoitamisessa tietoon saamaansa seikkaa, jos siitä on laissa säädetty salassapitovelvollisuus taikka jos se koskee yksityistä liikesalaisuutta, taloudellista asemaa, henkilökohtaisia olosuhteita tai terveydentilaa. Salassa pidettävän tiedon ilmaisemisesta viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle toimielimelle säädetään lailla.