Tietosuoja terveydenhuollossa

Potilasasiakirjoja ja -tietoja käsitellään ensisijaisesti hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi vain käsittelyn edellyttämässä laajuudessa. Tietojen käsittely on oleellista turvallisen hoidon takaamiseksi, jatkohoidon turvaamiseksi ja tietosuojaoikeuksien toteuttamiseksi.

Lue lisää alta

Pohteen potilasrekisteri

Pohteen yhtenä lakisääteisenä tehtävä on terveydenhuollon järjestäminen. Pohde on rekisterinpitäjä sen järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sekä sille kuntien ja kuntayhtymien hallinnasta siirtyneille terveydenhuollon potilastiedoille, jotka muodostavat hyvinvointialueen potilasrekisterin.

Potilastiedoista ja niiden käsittelystä säädetään muun muassa potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992), sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista (94/2022), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (784/2021), julkisuuslaissa (621/1999) ja tietosuojalaissa (1050/2018).

Potilastietojen käsittely

Potilasasiakirjoja ja -tietoja käsitellään ensisijaisesti hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi vain käsittelyn edellyttämässä laajuudessa. Tarpeellisten ja virheettömien tietojen käsittely on oleellista turvallisen hoidon takaamiseksi, jatkohoidon turvaamiseksi ja tietosuojaoikeuksien toteuttamiseksi.

Pohteen järjestämiä terveydenhuollon palveluja, joissa syntyy ja käsitellään potilastietoja, ovat kotisairaanhoito, iäkkäiden neuvontapalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, mielenterveystyö, päihdetyö, avosairaanhoito, sairaalahoito, päivystys, ensihoito, erikoissairaanhoito, opiskelijaterveydenhuolto, terveysneuvonta ja terveystarkastukset, suun terveydenhuolto, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, seulonnat ja työterveyshuolto.

Käsiteltävät tiedot saadaan potilaalta itseltään tai tämän lailliselta edustajalta, potilaan suostumuksella omaisilta tai muilta terveydenhuollon järjestäjiltä / toimijoilta ja lakiin perustuen tarvittaessa muilta viranomaisilta. Potilastietoja syntyy myös potilaan hoidon toteuttamisen yhteydessä.

Tiedot kirjataan Pohteella käytettyihin paikallisiin potilastietojärjestelmiin, josta ne tallentuvat Potilastiedon arkistoon, joka on osa valtakunnallisia Kanta-palveluita.

Kanta-palveluihin tallennetut potilastiedot ovat katsottavissa OmaKannasta. Yleensä asiakirjat näkyvät OmaKannassa heti, kun asiakirja on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Ammattilainen voi tarvittaessa viivästää tietojen näkymisen OmaKannasta, jos siihen on hoidollinen suu. Viivästämisen kesto arvioidaan tapauskohtaisesti.

Terveydenhuollon potilastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön perusteella. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta. Joillakin potilasasiakirjoilla on lyhyempi säilytysaika, esimerkiksi täysi-ikäisen potilaan diagnostiikkaan liittyvät tutkimustulokset (röntgenkuvat) säilytetään 12 vuotta asiakirjan syntymästä. Osa potilastiedoista on määrätty pysyvään säilytykseen. Tällaisia ovat perinnöllisyyslääketieteen asiakirjat sekä 18. ja 28. päivinä syntyneiden potilaiden potilasasiakirjat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Tietosuojaoikeuksien käyttämisestä on kerrottu Tietosuojaoikeutesi-sivulla.

Salassapitovelvoitteet

Kaikki terveydentilaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilasasiakirjoja ja -tietoja saavat pääsääntöisesti hankkia, katsella tai luovuttaa vain hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt tai käsittelylle on muu lakisääteinen peruste. Sivullisia ovat kaikki muut kuin edellä mainitut henkilöt.

Työntekijöitä, opiskelijoita ja muita terveydenhuollossa toimivia henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Ethän myöskään itse paljasta muille terveydenhuollossa kuulemisiasi tai näkemiäsi, muita potilaita koskevia asioista tai tietoa potilaana olosta. 

Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille ilman suostumustasi, jollei laissa ole perustetta luovuttamiselle.