Tietosuoja sosiaalihuollossa

Tällä sivulla on tietoa sosiaalihuollon tietosuojasta.

Lue lisää alta

Pohteen asiakasrekisteri

Pohteen yhtenä lakisääteisenä tehtävä on sosiaalihuollon järjestäminen. Pohde on rekisterinpitäjä sen järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sekä sille kuntien ja kuntayhtymien hallinnasta siirtyneille sosiaalihuollon asiakastiedoille, jotka muodostavat hyvinvointialueen asiakasrekisterin.

Asiakastiedoista ja niiden käsittelystä säädetään asiakkan asemasta oikeuksista annetussa laissa (22.9.2000/812), laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (784/2021), julkisuuslaissa ja tietosuojalaissa (1050/2018).

Asiakastietojen käsittely

Asiakasasiakirjoja ja -tietoja käsitellään ensisijaisesti sosiaalihuollon lakisääteisten palvelujen järjestämiseksi. Sinua koskevassa päätöksenteossa ja sinulle annettavien palveluiden yhteydessä käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka kussakin tehtävässä ovat tarpeellisia ja virheettömiä.

Pohteen järjestämiä sosiaalihuollon palvelutehtäviä, joissa syntyy tai käsitellään asiakasasiakirjoja ja -tietoja, ovat iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut.

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai tämän lailliselta edustajalta, asiakkaan suostumuksella muilta sosiaalihuollon rekisterinpitäjiltä, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta ja palveluntuottajilta, lain perusteella muilta viranomaisilta, Kelan Kelmu-tietojärjstelmästä sekä verohallinnolta.

Tiedot kirjataan ja niitä käsitellään Pohteella käytettyihin paikallisiin asiakastietojärjestelmiin, josta ne vaiheistetusti tallentuvat valtakunnalliseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, joka on osa Kanta-palveluita.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajat määräytyvät lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) mukaan.

Tietosuojaoikeuksien käyttämisestä on kerrottu Tietosuojaoikeutesi-sivulla.

Salassapitovelvoitteet

Kaikki sosiaalihuollon asiakkuuteen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Työntekijöitä, palveluntuottajia, opiskelijoita ja muita asiakastietoja käsitteleviä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu työsuhteen päättymisenkin jälkeenkin. Kullakin työntekijällä on oikeus nähdä ja käsitellä vain omien työtehtävien mukaisia asiakkaita koskevia tietoja siinä laajuudessa, joita hän työtehtävissään tarvitsee.

Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa sivullisille asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai siihen oikeuttavan lainsäännöksen nojalla. Sivullisia ovat myös sellaiset Pohteen palveluksessa olevat työntekijät, jotka eivät osallistu saamasi palvelun tuottamiseen tai siihen liittyviin tehtäviin ja jotka eivät tarvitse tietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi.

Asiakkaana ethän myöskään itse paljasta muille sosiaalihuollon palveluissa mahdollisesti kuulemiasi tai näkemiäsi, muita asiakkaita koskevia asioita tai tietoa asiakkuudesta.