Asiakaspalautejärjestelmä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle rakennetaan asiakaspalautejärjestelmien kokonaisuus. Asiakaspalautteista muodostuu asiakaskokemus, jota hyödynnetään alueen palvelu- ja hoitoprosessien kehittämisessä. Asiakaspalautejärjestelmiä kehittämällä tuetaan sote- integraatiota sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden tavoittamiseen. Asiakaskokemustietoa hyödynnetään tiedolla johtamisessa.

Hyvinvointialueelta osallistutaan valtakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vetämään asiakaspalautetyöryhmän toimintaan. Työryhmässä on sovittu yhteisistä hyvinvointialueilla asiakaspalautejärjestelmissä käyttöön otettavista kysymyksistä. THL:n työryhmän tavoitteena on koota hyvinvointialueilta valtakunnallisesti vertailtavaa palvelutapahtumaan yhdistyvää asiakaskokemustietoa.

Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli

Kehittämishankkeen tarkoitus on tukea hyvinvointialueiden päätöksentekoa vakiinnuttamalla Digi-HTA-arviointimallin käyttöönotto alueilla.

Digitaalinen ajanvaraus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle periytyi aiemmilta kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä useita erillisiä ajanvarausratkaisuja, jotka on integroitu tämänhetkisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Digitaalisesti varattavien palvelujen mahdollisuudet ovat vaihdelleet kunnittain.

Toimenpiteen tavoitteena on, että Pohteella on käytössä uusi digitaalinen ajanvarauspalvelu sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siirtyminen yhteen ajanvarausratkaisuun on asiakaslähtöistä sekä toiminnallisesti ja teknisesti perusteltua. Alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa noudatetaan yhtenäisiä ajanvarauksen toimintamalleja, joten uusi järjestelmä mahdollistaa saman palvelutason tarjoamisen hyvinvointialueen kaikille asukkaille.

Uuden ajanvarauksen suunnittelu ja hankinnan valmistelu aloitettiin hyvinvointialueen ICT-valmistelussa v. 2022. Projektissa on tehty ajanvarausjärjestelmän vaatimusmäärittely ja hankinta keväällä / kesällä 2023. Kilpailutuksen voitti Mediconsult.

ESKO-järjestelmä korvaa nykyiset potilastietojärjestelmät perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, joten uuden ajanvarausratkaisun käyttöönotto vaiheistuu ESKO perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon uuden potilashallintojärjestelmän käyttöönoton mukaan. Lisäksi huomioidaan myös sosiaalihuollon Sagan digitaalisen asioinnin käyttöönottojen ajankohta. Prosessit ja toimintamallit kuvataan ja osallistutaan sosiaalihuollon digitaalisen ajanvarauksen kansalliseen määrittelytyöhön.

HYTE palvelukonseptin digiratkaisut ja vertaistukipalvelut

Tätä toimenpidettä edistetään kokonaisuudessaan RRP2-hankkeen investointi 2 –osuudessa.

Teknologian hyödyntäminen kotiin annettavissa palveluissa ja toimintakyvyn tukemisessa ja arvioinnissa

Kotona asumista ja toimintakykyä tukeviin teknologiaratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI) kuitenkin osoitti, että kansallisesti teknologian hyödyntäminen kotona asumisen tukena on vielä melko vähäistä sekä hajanaista ja iäkkäiden palveluiden digitalisaatio on jäljessä muusta terveydenhuollon digitalisaatiosta.

Pohteella jatketaan jo aiemmissa hankkeissa aloitettua työtä teknologiaratkaisujen hyödyntämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi osana asiakkaan hoitoa ja kuntoutumista. Hyvinvointialueella halutaan tukea ikäihmisten turvallista kotona-asumista ja arjessa pärjäämistä mahdollisimman pitkään sekä edistää toimintakykyä kuntouttavin keinoin. Hanketyön tavoitteena on hyödyntää teknologiaa asiakkaan arviointi- ja kuntoutusjaksolla arvioinnissa ja toimintakyvyn tukemisessa, systematisoida ammattilaisten toimintakyvyn arviointia ja toimintakykytiedon hyödyntämistä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä tukea asiakkaiden turvallisuutta ja ennakoida kaatumistapaturmia hoito- ja kuntoutuspolulla. Huomiota kiinnitetään teknologian hyödyntämiseen asiakaspolun eri vaiheissa ja teknologian käyttöönottoon asiakkaan ja ammattilaisten näkökulmasta. Hankkeessa tehdään sekä alueellista että kansallista yhteistyötä.

Kestävän kasvun ohjelma – THL (thl.fi)
Kestävän kasvun ohjelma – Pohde
KATI-ohjelma – THL (thl.fi)

Työ- ja toimintakyvyn digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen

Omavire on asukkaalle ja ammattilaiselle yhteinen digitaalinen palvelu työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointi sisältää muun muassa alkukartoituksen, erilaisia testejä ja tehtäviä, ohjausta, neuvontaa sekä mahdollisuuden tiedonvälitykseen ja oman tilanteen edistämiseen asukkaan ja ammattilaisen välillä. Omavire-palvelu mahdollistaa asukkaan itsenäisen pohdinnan omaan työ- ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa sekä ohjaa asukkaan häntä kiinnostavan lisätiedon ja mahdollisen tarvittavan asiantuntijapalvelun äärelle.

Omavire-palvelun suunnittelu ja kehitys toteutetaan verkostoyhteistyönä. Kehittäjäkumppaneina ovat esimerkiksi STM, TEM, TTL, THL, KEHA/TE-palvelut ja Kela sekä palvelun kehittämiseen RRP rahoituksen saaneet hyvinvointialueet palvelumuotoilijoita ja loppukäyttäjiä unohtamatta.
Kehitteillä oleva digiratkaisu tukee Työkykyohjelman, Suomen kestävän kasvun ohjelman sekä Työ- ja toimintakykyä edistävien ja tukevien palvelujen digitalisoimisen tiekartta 2023–2027 tavoitteita.

Omavire – Työ- ja toimintakyvyn itsearviointi (digifinland.fi)
Kestävän kasvun ohjelma – Pohde
Digitalisaatio työllistymisen ja osallistumisen tukena : Työ- ja toimintakykyä edistävien palvelujen digitalisoimisen tiekartta 2023–2027 (valtioneuvosto.fi)

Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote-hanke | RRP2-hanke
Mari Saukkoriipi
Projektikoordinaattori | Projektipäällikkö
mari.saukkoriipi@pohde.fi