Perhekeskus kokoaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen

Perhekeskuksella tarkoitetaan yhteensovitettua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avuntarpeisiin vastaavaa monialaista palveluverkostoa, joka toimii ja jota johdetaan yhtenä kokonaisuutena.

Perhekeskustoimintamallissa on kyse myös toimintakulttuurin muutoksesta, jossa työskentelyn keskiössä on perheiden toimijuuden vahvistaminen, lapsen edun korostaminen, suhdeperusteinen ja lupaa pyytävä työote sekä vaikuttava ja luottamukseen perustuva monialainen yhteistyö.

Tärkeänä periaatteena on vahvistaa varhaista tunnistamista, puheeksi ottoa ja kohtaamista sekä tuen järjestämistä sinne missä lapsi, nuori ja perhe elää. Tarkoituksena on, että lapsella, nuorella ja perheellä sekä työntekijällä on käytettävissään monialainen asiantuntijaverkosto.

Toiminnassa huomioidaan perheiden voimavarat, osallisuus, monimuotoisuus ja monikulttuurisuus.