Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu hyvinvointialueella

Täältä löydät tietoa sosiaali- ja terveysalan harjoittelujaksosta: harjoittelupaikan varaamisesta jakson päättymiseen.

Harjoittelupaikan varaaminen

Ammattikorkeakouluopiskelija

Varaa harjoittelupaikkasi Jobiili -varausjärjestelmän kautta.  Harjoitteluun liittyvät muutokset, perumiset ja lisävaraukset tehdään Jobiilin kautta. Epäselvissä tilanteissa opettaja ottaa yhteyttä Pohteen osaamiskoordinaattoriin.

Jobiili.fi

Osaamiskoordinaattoreiden yhteystiedot lisätään pian.

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija

Harjoittelupaikan varaukset suunnitellaan OYSin harjoittelupaikkojen osalta yhteistyössä oppilaitoksen opettajan ja Pohteen osaamiskoordinaattorin kanssa. Muissa Pohteen harjoitteluyksiköissä harjoittelupaikkavaraukset suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen opettajan ja harjoitteluyksikön esihenkilön tai opiskelijavastaavan kanssa.

Osaamiskoordinaattoreiden yhteystiedot lisätään pian.

Harjoitteluun valmistautuminen

Tutustu harjoittelupaikkaasi jo ennen harjoittelujaksoa

  • AMK-opiskelijoiden harjoittelupaikkojen yksikköesittelyihin pääsee tutustumaan myös Jobiilissa.
  • Oulun yliopistollisen sairaalan harjoittelupaikkoihin voit tutustua osoitteessa oys.fi.
Mitä odotat harjoittelujaksoltasi?

Mieti harjoittelujakson tavoitteita ja kertaa oppimissisältöihin liittyviä teoriaopintoja ennen harjoittelujakson alkamista.

Perehtyminen

Harjoitteluyksikkö vastaa opiskelijan perehdyttämisestä. Useimmissa harjoitteluyksiköissä on opiskelijavastaava, joka ottaa opiskelijan vastaan ja perehdyttää yksikön toimintaan harjoittelun alkaessa.

Terveysalan harjoittelujakso Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Osallistu opiskelijoiden verkkoperehdytykseen ennen harjoittelujakson alkamista. Tunnukset verkkoperehdytysalustalle saat Jobiilin Tervetuloa -kirjeen välityksellä.

Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset

Kaikkien Pohteen alueelle harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tietoturva- ja tietosuojaosaaminen varmistetaan Duodecimin Oppiportissa suoritettavilla koulutuksilla.

Suorita seuraavat koulutukset itsenäisesti ja valmistaudu esittämään suoritustodistukset koulutuksista harjoittelun alkaessa:

  1. Tietosuoja terveydenhuollossa
  2. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa.

CV

CV:ssä kuvaat lyhyesti aiemman opiskeluhistoriasi, tämän hetken opintojakson ja sen tavoitteet sekä omat henkilökohtaiset oppimistavoitteesi. CV:ssä tulee olla selvästi opiskelijan yhteystiedot, harjoittelupaikka ja -aika sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot.

AMK-opiskelija päivittää CV:n kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista Jobiiliin. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija lähettää CV:n harjoitteluyksikköön erikseen sovitulle henkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Oysiin tulevat opiskelijat lähettävät CV:n osaamiskoordinaattorille.

Kuvallinen henkilökortti

Opiskelija käyttää harjoittelussa kuvallista henkilökorttia. Osassa Pohteen alueen yksiköissä tehdään opiskelijoille kuvallinen henkilökortti rekisteröintipisteellä. Tähän tarvitaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus (viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti). Kaikissa Pohteen yksiköissä ei ole mahdollisuutta tehdä opiskelijoille kuvallista henkilökorttia, joten opiskelijat käyttävät harjoittelussa oppilaitoksen myöntämää kuvallista opiskelijakorttia.

Rokotukset

Pohteelle harjoitteluun tulevilta opiskelijoilta edellytetään vuosittaista kausi-influenssarokotteen ottamista. Jos harjoitteluun tuleva opiskelija on estynyt ottamaan rokotetta, tulee olla yhteydessä harjoitteluyksikön esihenkilöön.

Rokotusohjeet löytyvät ohjeesta: Tartuntatautilain edellyttämä rokotussuoja, näytteet ja tutkimukset (PDF, päivitetty 22.8.23).

Varaudu esittämään rokotustodistus harjoitteluun soveltuvuudesta yksikön esihenkilölle. Vaadittavat rokotukset tulee olla voimassa ennen harjoittelun alkua.

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen

Opiskelija vastaa itse lääkehoitopassin ajantasaisuudesta ja merkinnöistä. Harjoittelua edeltävät lääkehoidon suoritukset ja lääkelaskut tulee olla hyväksytysti suoritetut ennen harjoittelujaksoa. Jos valmistumassa oleva opiskelija on työllistymässä harjoitteluyksikköön, on hyvä keskustella yksikön esihenkilön kanssa lääkehoidon osaamisen näyttöjen suorittamisesta jo viimeisten harjoittelujen aikana.

Työvuorosuunnittelu

Harjoittelun aikana opiskelija suunnittelee työvuorot yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Vuorotyöyksiköissä opiskelijat tekevät vuorotyötä ja viikonloppuvuoroja. Vuorotyön tekeminen on osa työelämätaitojen oppimista.
Työvuorosuunnitelma on virallinen asiakirja. Harjoittelujaksojen laskutuksen vuoksi opiskelijan työvuorosuunnitelmassa tulee näkyä opiskelijalle nimetyn vastuuohjaajan nimi.

Kielitaito

Hoitotyö sisältää paljon potilaan ohjausta, potilastietojen kirjaamista ja suullista tiedottamista. Tämän vuoksi opiskelijan hyvä Suomen kielen taito on tärkeää. Haluamme Pohteella tukea myös kansainvälisen taustan omaavien opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä opintojen aikana ja mahdollista opiskelijoiden työllistymisen Pohteen yksiköihin.

Harjoittelun aikana

Arviointi- ja palaute

Harjoittelun arvioinnin tärkein tavoite on tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Yksikön henkilökunta on vastuussa siitä, että opiskelija saa harjoittelunsa aikana yksilöllistä, oppimista tukevaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta. Opiskelijan harjoittelun arviointi tapahtuu arviointikeskusteluissa, joita järjestetään harjoittelujakson puolivälissä (väliarviointi) ja harjoittelujakson päättyessä (loppuarviointi). Arviointikeskusteluihin osallistuvat opiskelija/opiskelijaryhmä, ohjauksesta vastaava hoitaja ja opettaja.

Arvioinnissa tarkastellaan harjoittelujaksoa, sen tavoitteita, arvioidaan opiskelijan suorituksia ja asetetaan tavoitteita seuraavalle harjoittelujaksolle. Opettaja vastaa, että opiskelijan laatimat oppimistavoitteet vastaavat opintojakson osaamistavoitteita. Perusteltu arviointi pohjautuu kriteereihin, joiden taustalla ovat ammattihenkilön ammattitaitovaatimukset. Samoin harjoittelun hylkäämisen perusteet on yhteisesti sovittuja. Opiskelija arvioi harjoitteluaan suullisesti ja kirjallisesti. Oppimista tukevassa arvioinnissa opiskelijaa tuetaan tarkastelemaan jatkuvasti asioita suhteessa omaan tieto-, taito- ja arvoperustaansa, aikaisempiin opintoihinsa sekä koulussa ja harjoittelussa oppimiinsa asioihin.

Lähihoitajaopiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Opiskelijoilla on käytössä sekä sähköisiä arviointityökaluja (Workseed, Wilma) että perinteisiä arviointilomakkeita.

Harjoittelun päättyessä

Opiskelijapalaute

Opiskelijapalautteen avulla kehitetään opiskelijaohjauksen laatua Pohteella.

Vuonna 2024 Pohteella kerätään opiskelijapalaute keskitetysti yhtenäisellä palautekyselyllä.

Siirtymävaiheessa opiskelijapalaute kerätään yksiköissä käytössä olevilla palautejärjestelmillä.

Palautteet annetaan nimettömänä ja käsitellään yksiköissä ja huomioidaan toiminnan edelleen kehittämisessä.