Kehittämistoiminnan tehtävänä on edistää alueen sotepalvelutuotannon uudistumista ja parantaa asukkaille tarjottavien palvelujen lisäksi toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Kehittämistyö perustuu strategisiin valintoihin. Toimimme askeleen edellä muita, mutta samalla tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Verkostomaisen toiminnan avulla palvelutuotannon ammattilaisten, yritystoiminnan, kehittäjien, tutkijoiden ja muiden tietoa ja kokemusta arvostavien sidosryhmien kautta luomme edellytyksiä ja työkaluja entistä paremmille palveluille.

Kehittämistoiminnan resurssina on koko hyvinvointialueen henkilöstö. Toimintaa johdetaan kehittämisen palvelualueen kautta. Eri hankkeissa ja määräaikaisissa tehtävissä työskentelee vuonna 2024 yhteensä 350–500 henkilöä. Hankkeiden merkitys kehittämistyössä ja sen resursoinnissa on erittäin suuri. Hankkeiden kokonaisbudjetti vuosina 2024 ja 2025 on arviolta noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin osa hankkeista rahoitetaan 100 %:sti ulkopuolisen rahoituksen turvin. Kehittämisen palvelualue hakee aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta kehittämisen tueksi.

Vahva arki -hanke

Vahva arki -arjen sankarit ravitsemusterveyden ja terveellisten elintapojen edistäjänä.

Lapsibudjetoinnin kehittäminen osana Pohteen strategista kokonaisuutta

Lapsibudjetoinnin mallin avulla oikea-aikaisempia ja matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille.

PÄKÄ-hanke

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa.

Palliatiivisen hoidon kehittämishanke

Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen OYSin erityisvastuualueella.

Perhepäihdekuntoutus kotiin -hanke

Tavoitteena on hankkeessa tapahtuvan pilotoinnin avulla testata ja jatkokehittää perhepäihdekuntoutus kotiin -palvelu ja vakiinnuttaa se käyttöön hankkeen jälkeen.

Jokilaaksojen ohjaamo

Monialaisten palvelupisteiden verkostolla tukea ja palveluja nuorille matalalla kynnyksellä.

Ohjaamo Kalajoki

Monialaisten palvelupisteiden verkostolla tukea ja palveluja nuorille matalalla kynnyksellä.

DiKi-hanke

Digitaalisten terveysratkaisujen kiihdyttäminen.

Ylivieskan ohjaamo

Nuorten mielen hyvinvointiin liittyviin tarpeisiin vastaaminen palvelutarjontaa parantamalla.

Byströmin ohjaamo

Sosiaalipalvelujen kautta nuorten palvelutarpeiden tunnistamisen parantaminen ja kotiin vietävien ja rinnalla kulkevan ohjauksen kehittäminen.

Ruoka-apu hanke

Taloudellisesti heikommassa asemassa olevien tukeminen ruoka-avulla ja vahvistamalla yhteisöllisyyden kokemusta.

Monialainen osaamisen tuki lastensuojelun sosiaalityössä

Lastensuojelun avohuoltoon monialaisen toimintakäytännön rakentaminen.

Kulttuurista kultaa -hanke

Kulttuuri- ja taidealan koulutetut osaksi ikäihmisten palveluita.

Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjaon pilotti

Lääkinnällisen kuntoutuksen ohjauksen ja neuvonnan laajentaminen sote-keskuksissa uusille ammattilaisille.

Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa

Toimivan rakenteen luominen kotoutumisen edistämiseen Pohteella ja maahanmuuttajien ja etnisten väestöryhmien parissa toimivien välisen verkostotyön lisääminen.

Monialainen osaamisen tuki lastensuojelun sosiaalityössä

Lastensuojelun avohuoltoon monialaisen toimintakäytännön rakentaminen

Barnahus-hanke

Hankkeen ydintavoitteena on taata lapsille moniammatillinen, lapsikeskeinen ja viiveetön väkivaltarikosten tutkintaprosessi sekä varmistaa lapselle ja tämän perheelle oikea-aikainen tuki ja hoito.